Дата Аты Құжатқа сілтеме Құжат туралы ақпарат
188-v 2014-04-11 Азаматтық қорғаныс туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000188